Ogólne warunki sprzedaży towarów przez Internet 

1. Podstawa Umowy

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów Online („Warunki”) mają zastosowanie do wszystkich ofert, zamówień, potwierdzeń, faktur i umów, na mocy których Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towary i / lub Usługi Kupującemu po potwierdzeniu Zamówień złożonych przez Kupujący za pośrednictwem Witryny internetowej Sprzedawcy.

1.2. W niniejszych Warunkach „Sprzedawca” oznacza AVIDAN PROPERTIES SL („ROŚLIN ŻYCIA”) i / lub podmioty stowarzyszone; „Kupujący” oznacza osobę, której zamówienie na Towary zostało przyjęte przez Sprzedającego; „Towary” oznaczają produkty i / lub usługi, które Sprzedawca od czasu do czasu sprzedaje na swojej Witrynie; „Zamówienie” oznacza ofertę Kupującego dotyczącą zakupu Towarów od Sprzedawcy; a „Witryna” oznacza witryny internetowe znajdujące się pod adresem www.plantoflifeseeds.com , www.plantoflife.com lub każdy kolejny adres URL, który może je zastąpić.

2. Proces składania zamówienia

2.1. Zamówienia Kupującego w naszej Witrynie są niezobowiązujące i stanowią ofertę Kupującego skierowaną do Sprzedającego na zakup Towarów w Zamówieniu Kupującego. Zamówienia są wiążące tylko wtedy, gdy zostaną potwierdzone przez Sprzedawcę podczas wysyłania Kupującemu potwierdzenia wysyłki lub powiadomienia, że ​​Towar jest gotowy do odbioru. Po przesłaniu Kupującemu potwierdzenia wysyłki dochodzi do zawarcia wiążącej umowy („Umowa”), do której mają zastosowanie niniejsze Warunki.

2.2. W celu złożenia Zamówienia Kupujący musi mieć ukończone 18 lat i posiadać ważny adres e-mail. Kupujący dodaje Towar, który chce kupić Kupujący do koszyka, po czym Kupujący podaje Sprzedającemu preferowaną metodę dostawy, adres dostawy, adres rozliczeniowy Kupującego oraz informacje dotyczące płatności. Kupujący powinien zapoznać się z niniejszymi Warunkami przed złożeniem Zamówienia i mieć możliwość zapoznania się z Towarami, które mają zostać zakupione oraz ich cenami (w tym wszelkimi dodatkowymi opłatami i opłatami, takimi jak koszty dostawy) oraz wszystkimi informacjami przesłanymi przed złożeniem zamówienia. przesłane.

2.3. Realizując Zamówienie, Sprzedawca potwierdzi dostępność Towaru, ponieważ fakt, że Towar jest wyświetlany na Stronie internetowej Sprzedawcy, nie stanowi ani nie oznacza gwarancji, że Towar jest dostępny. W przypadku niedostępności Towaru Sprzedawca jak najszybciej poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji pocztą elektroniczną. Kupujący ma możliwość zaczekania, aż Towar będzie dostępny lub anulowania zamówienia. Jeżeli Kupujący anuluje zamówienie, Sprzedawca zwróci wszelkie kwoty, które Kupujący zapłacił Sprzedającemu.

2.4. Polityka prywatności Sprzedawcy, Polityka dotycząca plików cookie oraz Warunki użytkowania stanowią część niniejszych Warunków i Kupujący powinien je uważnie przeczytać przed złożeniem Zamówienia.

3. Cena i płatność

3.1. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT (jeśli Kupujący nie kwalifikuje się do zwolnienia z podatku VAT) i nie zawierają kosztów dostawy. Całkowity koszt zamówienia Kupującego to cena zamówionego Towaru powiększona o podatek VAT według aktualnej stawki plus obowiązujące opłaty za dostawę określone podczas procesu składania zamówienia.

3.2. Pomimo dołożenia wszelkich starań Sprzedawcy, zamówione Towary mogą mieć nieprawidłową cenę. Sprzedawca zweryfikuje wszystkie podane ceny przed przyjęciem zamówienia. Jeśli rzeczywista cena produktu jest niższa niż cena podana przez Sprzedającego w dniu zamówienia Kupującego, Sprzedawca naliczy niższą kwotę. Jeśli rzeczywista cena jest wyższa niż cena podana na stronie internetowej, Sprzedający, według własnego uznania, albo skontaktuje się z Kupującym w celu poinformowania o zaistniałej sytuacji, a Kupujący w celu potwierdzenia zamówienia po prawidłowej cenie przed wysyłką lub anuluje Zamówienie i powiadomi Kupujący takie anulowanie i zwróci wszelkie kwoty, które Kupujący zapłacił Sprzedającemu.

3.3. Dostępne metody płatności są pokazane na stronie płatności w Serwisie, a płatności należy dokonywać w walucie wskazanej na fakturze.

3.4. Kupujący składając zamówienie wyraża zgodę na pobranie opłaty zgodnie z formularzem zamówienia. Sprzedający pobierze od Kupującego płatność za Towar, gdy Sprzedawca złoży Zamówienie.

3.5. Informacje wyświetlane w Witrynie dotyczące cen i dostępności mogą ulec zmianie przez Sprzedawcę.

4. Dostawa

4.1. Podane daty i godziny dostawy Towarów są szacunkowe. Niemniej jednak Sprzedawca dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby dostarczyć Towary bezzwłocznie, aw każdym przypadku Towar zostanie dostarczony nie później niż 30 dni od dnia, w którym Umowa została zawarta.

4.2. Jeśli Kupujący nie będzie pod adresem dostawy w momencie dostawy Towarów, w stosownych przypadkach zostanie podjęta druga próba dostarczenia Towarów lub Towary mogą zostać pozostawione u sąsiada. Jeśli dostawa nie powiedzie się, Towar zostanie zwrócony Sprzedającemu, Zamówienie zostanie anulowane, a Sprzedawca zwróci Kupującemu kwoty, które Kupujący zapłacił Sprzedającemu, pomniejszone o koszty dostawy i transportu.

4.3. Opłaty za dostawę mogą się różnić w zależności od adresu dostawy Kupującego i szybkości wysyłki.

4.4. Towary uważa się za dostarczone, gdy Sprzedawca udostępni je w uzgodnionym miejscu dostawy.

5. Mienie i ryzyko

Tytuł własności i ryzyko utraty przechodzą na Kupującego w momencie dostawy.

6. Gwarancja

6.1. Sprzedawca gwarantuje, z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej, że Towar w momencie dostawy będzie wolny od i) wad materiałowych i wykonawczych.

6.2. W przypadku zgłoszenia do Sprzedawcy jakiegokolwiek ważnego roszczenia w odniesieniu do Towarów zgodnie z niniejszymi Warunkami, Sprzedawca według własnego uznania naprawi lub wymieni Towar lub jego część (części). Jeżeli żadne z powyższych środków zaradczych nie jest komercyjnie opłacalne według wyłącznej oceny Sprzedawcy, Sprzedawca może zdecydować się na zwrot Kupującemu Ceny Towarów niezgodnych z powyższą gwarancją.

6.3. Z wyjątkiem wyraźnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie, Sprzedawca nie składa żadnych warunków, gwarancji ani oświadczeń, wyraźnych ani dorozumianych, faktycznych lub prawnych, w tym między innymi jakichkolwiek dorozumianych gwarancji zadowalającej jakości, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu i brak naruszenia, z których wszystkie są wyraźnie wyłączone w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

6.4. Jeżeli powyższe ograniczenia / zrzeczenia zostaną uznane za nieważne przez jakikolwiek właściwy sąd lub organ rządowy, Kupujący zgadza się, że jego zadośćuczynienie będzie ograniczone do ceny zakupu Towarów niezgodnych z gwarancją określoną w niniejszym punkcie 6.

6.7. Kupujący jak najszybciej powiadomi Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej o każdym incydencie związanym z Towarem, takim jak wada właściwości Towaru zakupionego od Sprzedawcy, nieprawidłowa liczba dostarczonych Towarów, a także nieadekwatność informacji. dostarczony przez producenta i wszelkie niepożądane skutki uboczne.

7. Zwroty i anulacje

7.1. Kupujący może anulować i zwrócić Zamówienie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym Towar wszedł w fizyczne posiadanie Kupującego lub osoby innej niż przewoźnik wskazanej przez Kupującego do objęcia go w posiadanie. W tym celu Kupujący powiadomi Sprzedawcę o decyzji Kupującego o anulowaniu i zwrocie Zamówienia, kontaktując się ze Sprzedawcą za pomocą pełnego formularza anulowania znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy.

7.2. Jeżeli Towary są sprzedawane jako część kombinacji produktów (pakiet) lub Value-Pack, w których inne Towary są oferowane bezpłatnie lub po obniżonej cenie, Kupujący zwróci pakiet Towarów na żądanie Sprzedającego wraz z zakupionym Towarem. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wystawienia Kupującemu faktury za bezpłatne lub zdyskontowane towary w pakiecie, jeśli nie zostaną zwrócone.

7.3. Po otrzymaniu zawiadomienia o odstąpieniu od umowy Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym i przekaże szczegółowe informacje o tym, gdzie Towar musi zostać zwrócony, oraz dodatkowe odpowiednie instrukcje. Kupujący musi niezwłocznie zwrócić Towar Sprzedawcy, najpóźniej w ciągu 14 dni od powiadomienia Sprzedawcy o anulowaniu.

7.4. Zwrot Towarów odbywa się na własne ryzyko i koszt Kupującego, chyba że Sprzedający zaoferuje pokrycie kosztów zwrotu. Zapłacenie przez Sprzedawcę kosztów zwrotu nie oznacza, że ​​Kupujący nie będzie odpowiedzialny za należyte dbanie o Towar, dopóki nie dotrze on bezpiecznie do Sprzedawcy.

7.5. Jeżeli wartość Towarów ulegnie zmniejszeniu w wyniku obchodzenia się z nimi przez Kupującego ponad to, co jest konieczne do stwierdzenia charakteru, cech lub funkcjonowania Towarów, Sprzedawca jest uprawniony do żądania obniżenia wartości od Kupującego i do potrącenia go z wszelkich kwotę, którą Kupujący zapłacił Sprzedającemu. Sprzedawca zwróci Kupującemu saldo ceny i wszelkie standardowe koszty dostawy zapłacone Sprzedającemu po odjęciu wszelkich obniżek wartości Towarów oraz, jeśli ma to zastosowanie, wszelkich kosztów Sprzedawcy związanych z odebraniem Towarów („Suma”).

7.6. Sprzedawca zwróci Sumę w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzyma z powrotem Towary od Kupującego lub od dnia, w którym Kupujący dostarczy dowód, że Kupujący odesłał Towar do Sprzedawcy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

7.7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyrazi zgodę na inny sposób płatności.

8. Prawa własności

8.1. Wszelkie prawa autorskie, patenty, tajemnice handlowe i inne prawa własności i prawa własności intelektualnej do Towarów, ich opakowania oraz wszelkie informacje, które Sprzedawca może przekazać Kupującemu, pozostają przez cały czas własnością Sprzedającego, a Kupujący nie nabywa żadnych praw własności intelektualnej ani licencji związanych do Towarów i nie mogą ich kopiować ani imitować.

9. Ograniczenie odpowiedzialności

9.1. Z zastrzeżeniem poniższych wyłączeń oraz z wyjątkiem rażącego niedbalstwa i winy umyślnej, sprzedawca i jego podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności wobec kupującego ani nie zostaną uznani za naruszających umowę z jakiejkolwiek przyczyny pozostającej poza uzasadnioną kontrolą sprzedającego, niezależnie od tego, czy można było to przewidzieć lub nie. Bez uszczerbku dla ogólności powyższego, za przyczyny pozostające poza rozsądną kontrolą sprzedawcy będą uważane: klęski żywiołowe, pożar, wypadek; wojna, działalność terrorystyczna; działania, środki lub ograniczenia ze strony jakichkolwiek władz lokalnych, rządowych lub wielostronnych; przepisy importowe i eksportowe lub embargo; strajki, lokauty, bojkoty; trudności w pozyskaniu surowców, robocizny, odpowiedniego transportu. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, całkowita odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania lub naruszenia ustawowego obowiązku) lub w jakikolwiek inny sposób powstałej w związku z bezpośrednią szkodą przy wykonywaniu umowy nie przekroczy łącznie cena zapłacona przez kupującego za towar. W żadnym wypadku sprzedawca i jego podmioty stowarzyszone nie będą ponosić odpowiedzialności wobec kupującego za jakąkolwiek utratę zysków, utratę działalności, utratę wartości firmy, utratę inwestycji, koszty i wydatki związane z wycofaniem, inspekcją, montażem lub demontażem ani za jakiekolwiek straty pośrednie lub wtórne, szkody, koszty lub wydatki, w tym między innymi odszkodowania karne lub wzorcowe, w jakikolwiek sposób spowodowane, które wynikają z niniejszej umowy lub w związku z nią, nawet jeśli sprzedawca został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód.

9.2. Obowiązkiem Kupującego jest ocena dokładności, kompletności, rzetelności i przydatności wszelkich zaleceń, porad lub innych informacji dostarczonych przez Sprzedawcę w związku z przydatnością któregokolwiek z Towarów do określonych zastosowań lub w inny sposób. Takie informacje nie mogą być interpretowane ani polegać na nich jako profesjonalna porada lub porady dotyczące określonych faktów lub spraw. W związku z tym Sprzedawca nie może i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie lub niewłaściwe wykorzystanie takich informacji.

9.3. Jeżeli jakiekolwiek wyłączenie / ograniczenie odpowiedzialności nie będzie obowiązywać w żadnej obowiązującej jurysdykcji, wykluczenie / ograniczenie zostanie uznane za zastąpione przez takie ważne wyłączenie / ograniczenie, które najbardziej odpowiada intencjom i celom pierwotnego wyłączenia.

10. Ogólny

10.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Takie zmiany nie będą jednak dotyczyły Zamówień złożonych przed zamieszczeniem zaktualizowanych Warunków w Serwisie. Wszelkie zaktualizowane Warunki zostaną opublikowane w Witrynie w tej samej lokalizacji, co niniejsze Warunki.

10.2. Zawiadomienia należy przekazywać na piśmie i przesyłać na adres strony faksem lub listem poleconym oraz, w stosownych przypadkach, pocztą lotniczą. Każda ze stron niezwłocznie powiadomi drugą stronę na piśmie o wszelkich zmianach adresu lub numerów faksów.

10.3. Obowiązkiem Kupującego jest zapoznanie się i przestrzeganie wszelkich obowiązujących wymagań i ograniczeń nałożonych przez władze i inne władze lub korporacje w zakresie posiadania, użytkowania, importu, eksportu lub odsprzedaży Towarów.

10.4 Brak lub opóźnienie przez Sprzedawcę lub Kupującego w wykonaniu któregokolwiek z jego praw nie oznacza zrzeczenia się utraty takich praw.

10.5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez jakikolwiek właściwy organ za nieważne lub niewykonalne w całości lub w części, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszych Warunków oraz pozostałych postanowień, o których mowa.

11. Prawo właściwe i rozstrzyganie skarg

11.1. Niniejsze Warunki i wszelkie umowy oparte na niniejszych Warunkach podlegają prawu Hiszpanii i będą interpretowane zgodnie z nim, z wyjątkiem przepisów kolizyjnych i Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

11.2. W przypadku, gdy Kupujący ma uwagi, reklamacje lub wątpliwości dotyczące zakupionych przez Kupującego Towarów, Kupujący może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej na Stronie internetowej Sprzedawcy.

11.3. W przypadku złożenia przez Kupującego skargi dotyczącej zakupu online na stronie internetowej Sprzedawcy, Kupujący może to zrobić również za pośrednictwem europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów: http: /ec.europa.eu/odr.

12. Dane kontaktowe Sprzedawcy

12.1. Avidan Properties, SL:

Siedziba: C / Hospital 107, Barcelona 08001, Hiszpania
Rejestr handlowy Hiszpańskiej Izby Handlowej pod numerem ESB66186248.